SILNIČNÍ PANELY k vytvoření
pojízdných ploch

PRONÁJEM SILNIČNÍCH PANELŮ

Chci více informací

O nás

Společnost PROFO MONTÁŽE CZ, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti zabezpečení příjezdových cest a ploch.

Produkty

 • SILNIČNÍ PANELY

  Ochranné zemní panely EM poskytují optimální ochranu terénu; tyto panely lze například použít jako dopravní cesty, pro příjezdové komunikace na stavby, podklad jeviště nebo k zakrytí trávníku sportovních zařízení. Další možnou aplikací je jejich použití v přístupových cestách a chodnících, podlážkách stanů, na výstavních plochách, zásobovacích cestách nebo pracovních plošinách.

  V závislosti na povaze terénu lze panely použít jako provizorní přístupovou cestu nebo parkovací plochu pro motorová vozidla se zatížením kola do 12 tun.

  Ochranné zemní panely EM se montují a připevňují k zemi pomocí šroubů. Vzhledem k nízké hmotnosti a malým rozměrům lze panely snadno manuálně přemisťovat a sestavovat. Díky profilu panelů je zajištěn protiskluzový povrch pro chodce, uživatele invalidních vozíků, cyklisty i osobní a nákladní automobily. EM panely jsou mimo- řádně pružné a ohebné, dokonale se přizpůsobí příslušnému terénu a ochrání citlivé povrchy.

  • Rychlá a snadná montáž, kterou může provádět jediná osoba.
  • Nízké přepravní a manipulační náklady; až 500 panelů/vozidlo, montáž proveditelná bez dodatečných strojů a příslušenství.
  • Jedinečný profil kolíků šípovitého tvaru. Prevence poškození porostů a ochrana podložní plochy proti stlačení.
  • Přizpůsobení jakýmkoli terénním podmínkám, a díky tomu ideální vhodnost pro nerovný terén.
  • Možnost univerzálního využití, například jako únikových cest, provizorní řešení přístupu nebo vytvoření dočasného parkoviště.

  Rozměry
  2440 mm × 1220 mm × 13 mm
  Hmotnost:
  cca 36 kg / panel
  Povrch:
  oboustranný profil
  Materiál:
  PE odolný proti nárazu
  Barva:
  černá
  Doprava:
  cca 500 EM-panelů / nákladní vozidlo
  Zatížitelnost:
  cca 80 t/m2 (v závislosti na podkladu)

Služby

Naše výrobky a služby nabízíme k pronájmu s vyzvednutím ze skladu, nebo včetně služeb, které zahrnují dopravu, montáž a demontáž v souladu s plánem, včetně konečného čištění. Na vyžádání nabízíme panely také k prodeji.

Všeobecné podmínky

Nájemce je povinen neprodleně oznámit poškození či ztrátu předmětu pronájmu pronajímateli, nájemce je povinen jednat tak, aby k poškození či ztrátě předmětu pronájmu nedošlo.

Doba pronájmu končí uplynutím 7 dnů ode dne, kdy ze strany nájemce bude pronajímateli doručena žádost o ukončení pronájmu, není-li sjednáno jinak. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, nájem se sjednává na dobu neurčitou.

Nájemné bude účtováno v případě nájmů trvajících měsíc a déle k poslednímu dni v měsíci, v ostatních případech ke dni ukončení nájmu. Pokud se nájemce ocitne v prodlení s úhradou ceny pronájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že tímto ujednáním není dotčeno právo domáhat se náhrady škody. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodcovské asociace, IČ: 26565528. Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly na tom, že rozhodce bude v řízení postupovat podle ustanovení Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných Rozhodcovskou asociací ve znění účinném ke dni sjednání této rozhodčí doložky, se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi, a považují je za nedílnou součást této rozhodčí doložky, a které jsou zveřejněny na internetové adrese www.rozhodci-arbitri.cz.

Kontakt

PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o.

Sídlo společnosti Varšavská 1572/95
709 00 Ostrava - Hulváky

E-mail:
info@iprofo.cz
Obchodní oddělení
Tel.:
+420 733 759 100
Sekretariát
Tel.:
+420 734 326 466

Sklad Praha Bečovská 939
104 00 Praha 10


Kanceláře Ostrava ul. Betonářská 14
(areál AWT)
Ostrava-Muglinov

Sklad Ostrava ul. Betonářská 221
sjezd z ulice Orlovská
Ostrava-Muglinov

Máte dotaz? Napište nám

Firma (Jméno):
E-mail:
Telefon:
Váš vzkaz: